25-N: Combatem la violència de gènere!

•Novembre 24, 2011 • Feu un comentari

 

Per parlar de violència de gènere creiem que el més coherent és, en primer lloc, saber a què fem al·lusió. De fet, en general, pensem conèixer-ne el significat, però en la pràctica algunes vegades no sabem delimitar fins on ha d’arribar el to d’una conversa, quin ha d’esser el límit del contingut d’unes paraules que fereixen, el de la carícia d’una mà per la qual sentim rebuig i on comença allò que anomenem violència de gènere.

Tot just aquesta mateixa confusió entre què és i què no és ens fa veure que la nostra societat té aquest tipus de violència massa arrelada, massa assimilada, massa socialitzada, massa normalitzada… Però, realment, de què estem parlant? L’ONU la defineix com: “tot acte de violència sexista que té com a resultat possible o real dany físic, sexual o psíquic, incloent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tant si s’esdevé en la vida pública com en la privada”.
D’aquesta manera, la violència de gènere és la punta visible de l’iceberg que constitueix la societat patriarcal en què vivim. No es tracta d’accions irracionals, de persones concretes en moments concrets, no. No són fets aïllats o circumstancials, no. Aquestes accions són el producte d’un problema molt més ampli: la construcció social patriarcal, la nostra encara societat masclista on la violència de gènere només n’és la cara més greu i visible, una dura mostra del caràcter encara imperant d’aquest sistema anacrònic. Tot amb tot, per entendre-la i per poder fer el primer pas per donar-li solució, l’hem de concebre com el que és, com una qüestió estructural de la nostra societat. Perquè, no hem de passar per alt, que el problema de fons no és que un home pegue una dona, -aquesta seria una anàlisi ben simplista-, sinó que quan un home pega una dona ho fa perquè es creu amb poder sobre ella, de dominar-la, de sotmetre-la.
El patriarcat està caracteritzat per atorgar la màxima autoritat social i política a la figura de l’home adult i heterosexual, provocant l’establiment de relacions de dominació d’homes sobre dones, d’homes heterosexuals sobre homosexuals i transsexuals, de pares sobre fills i filles. Aquest sistema sexe-gènere que estableix el patriarcat, i que provoca una divisió sexual del treball reproductiu (dones) i productiu (homes), és doncs un fruit social que predetermina rols i estereotips a seguir. Aquesta socialització del gènere és l’expressió fàctica del que es coneix com patriarcat de consentiment, i és la forma més subtil de perpetuació d’aquest sistema dominat pels homes.
En el benentès que aquests estereotips i rols de gènere vénen definits pels diferents agents socialitzadors: la família, l’escola, la religió, els mitjans de comunicació o la cultura popular, entenem que és des d’ells per on s’han d’introduir els canvis que duguin a la fi de l’opressió de les dones en totes les seves formes més o menys visibles. La violència de gènere, com a expressió més notòria, no és un comportament natural, sinó un comportament après, socialitzat, i que, com a tal, es pot reaprendre, reeducar, resocialitzar. L’eina per fer-ho està a les nostres mans, i la solució n’és l’educació en majúscules. Calen projectes de coeducacció a les escoles, instituts i universitats que potenciïn i garanteixin la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de qualsevol discriminació per raons de sexe, i que sensibilitzin a la comunitat educativa en la perspectiva de gènere. Entre totes hem d’acabar amb la socialització del gènere, i promoure nous models de relacions sexoafectives que es desvinculin dels models tradicionals imposats per una cultura i religions patriarcals.
Per tot el que hem manifestat i, per tant, per a lluitar i alçar la veu contra aquesta societat sexista i patriarcal, el divendres 25 de novembre, ens veiem amb l’obligació d’eixir al carrer, cridar-hi ben fort i fer-ho, sobretot, per aquelles que ja no poden perquè les seues veus han estat anul·lades, apagades, silenciades per un home: algunes, per un temps; altres, per sempre.
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
23 de novembre del 2011

17-N: VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS!

•Novembre 15, 2011 • Feu un comentari

17-N: VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS

#ningú a les aules #ningú a casa #prenem els carrers

En l’actual context de desenvolupament del capitalisme, s’està produint globalment una tendència al soterrament de l’estat del benestar keynesià i a mercantilitzar el sector públic sobre el quals se sustentava: la sanitat, l’ensenyament…
En el marc d’aquesta tendència la Unió Europea considera que l’educació és únicament un mitjà per aconseguir beneficis empresarials. En aquest sentit l’Estat espanyol es desentén del deure d’oferir un ensenyament de qualitat, tot començant a desplegar l’Estratègia Universitat 2015 (EU2015): un ful de ruta que cerca posar les universitats al servei del teixit empresarial. Això es materialitza en la transferència de les funcions de direcció a les Juntes de Govern (actuals Consells Socials) que estan composades per representants del capital privat; i àdhuc en la imposició d’un sistema de finançament competitiu vinculat a l’assoliment d’un procés de privatització del coneixement en el marc de les convocatòries de Campus d’Excel·lència Internacional. A més a més, per assegurar l’èxit d’aquest procés, l’EU2015 planteja una reorganització més antidemocràtica i vertical de les universitats, que seran sotmeses a procediments d’avaluació externa sota criteris de rendibilitat mercantil per part d’agències com l’ANECA on el sector privat hi té una influència notable.
Mentrestant les administracions espanyoles empren l’estratègia d’aplicar retallades en tots els serveis públics, on l’educació és dels més perjudicats, ja que suposa un deteriorament de la qualitat per la reducció en professorat i personal d’administració i serveis (conserges, administratius, personal de neteja). Tot plegat ocasiona situacions de massificació de les aules (o dels barracons) i la supressió d’oferta acadèmica, tal com han fet a les Illes Balears i el País Valencià on les retallades serveixen d’excusa per reduir l’ensenyament en català als centres de primària i secundària. Però els greuges no s’acaben ací: una vegada els estudiants eixim a buscar treball, ens trobem ara més que mai, que es menystenen els nostres coneixements i que ni obtenim el que ens mereixem pels anys d’estudi, sinó que la majoria hem d’afrontar una precarietat laboral crònica o senzillament un atur que ens impedeix l’emancipació.
Davant aquesta situació, els estudiants d’instituts de secundària i d’universitats, els professors i investigadors universitaris i els treballadors d’administració i serveis ens hem coordinat de cara a la data del Dia Europeu de l’Estudiant, el proper 17 de novembre, per encetar una jornada vaga amb manifestacions a les principals ciutats catalanes. Un nou període de mobilització, aquesta vegada amb la voluntat d’aturar l’avanç d’EU2015 i de posar les bases per a construir un nou sistema educatiu que considere l’educació com un procés de formació integral de les persones en el qual és cabdal el pensament crític, i que cal dotar dels recursos, el personal i les instal·lacions necessàries per a garantir la seua qualitat i una major socialització del coneixement.
Per aquest motiu, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans convoca a tots els estudiants a manifestar-se i aturar les classes el dia 17 de novembre.
Països Catalans, novembre de 2011
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Homenatge a Quico Sabaté

•Setembre 2, 2011 • Feu un comentari

Ens posem en marxa, i el proper dia 8 de setembre, conjuntament amb el Casal Popular i independentista de l’Hospitalet i la cup, participarem en l’acte d’homenatge a Quico Sabaté organitzat per maulets.

27 – G VAGA GENERAL

•gener 25, 2011 • Feu un comentari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pròxim 28 de gener el Consell de Ministres espanyol té sobre la taula aprovar una profunda reforma del sistema de pensions públiques. El retard en l’edat ordinària de jubilació; l’increment del mínim d’anys de cotització; l’enduriment de les condicions d’accés a pensions de viduïtat, invalidesa o subsidis d’atur… un seguit de nous paràmetres que empitjoren les condicions laborals i de benestar de la classe treballadora constituiran d’ara endavant el sistema públic de pensions.

El fil argumental es repeteix com en anteriors capítols (vegis reforma laboral, mesures de contenció de la despesa pública). D’aquesta manera la redacció de l’epitafi de l’Estat del Benestar és escrita pels mateixos actors i es reprodueix en el mateix marc i sentit: els organismes transnacionals de crèdit i regulació econòmica dictaminen un conjunt de mesures presentades com a irrevocables que tots els governs europeus han d’implementar sota l’amenaça d’un rescat econòmic. Poc després els governs estatals amb major o menor grau de conciliació social i pressió mediàtica imposen aquestes mesures que fan recaure sobre els salaris, les condicions laborals i les prestacions socials de les classes populars tots els sacrificis exigits pels mercats internacionals per fer atractives les economies estatals. I com qui no vol la cosa la població cada vegada té menys drets i alhora més deures.
La fal·lera depredora del capitalisme s’ha disparat arran d’aquesta crisi econòmica i sobre l’agenda política ja apareixen múltiples qüestions que seguiran el mateix procediment impositiu. Cada vegada apareixen més veus que entonen la lletania de la necessitat d’efectuar profundes reformes en el sistema educatiu, especialment en l’àmbit de l’ensenyament superior. Sota l’empar de l’austeritat pressupostària, l’eficiència en la direcció i gestió, l’excel·lència en els resultats acadèmics… els globus sonda que apel·len a la mercantilització i elitització de les universitats es revelen sense complexos dins de l’espectre mediàtic de l’opinió pública. Només és qüestió de temps que governs i rectors es posin d’acord en la fórmula amb la qual materialitzar els canvis i satisfer els desigs i interessos de l’aparell financer i productiu.
Últimament cadascuna de les direccions universitàries han establert uns “plans de xoc” per tal de contenir el dèficit anual i reduir l’acumulat. D’aquesta manera els rectorats ens han deixat tastar l’aperitiu del que serà una contundent vianda de reformes estructurals que seguiran, d’una banda els objectius marcats a escala mundial de socialitzar els costos de l’ensenyament i privatitzar-ne els beneficis, i de l’altra els mètodes estipulats pels “plans de xoc”, és a dir incentius a la penetració del capital privat i agreugament de l’accés i les condicions materials d’estudi i feina per la comunitat universitària.
En els darrers anys hem denunciat que les diferents reformes legislatives i disposicions executives en matèria educativa s’estan efectuant a cost zero, i que en conseqüència la qualitat del sistema està en perill. Tanmateix la voracitat del capitalisme no troba aturador i ara pretenen fer rutllar el sistema amb una severa retallada econòmica. Així l’excel·lència de la que tant parlen esdevindrà una entelèquia, i la precarietat i mediocritat seran els resultats palpables per la societat.
Més enllà d’evitar un futur dramàtic en termes de benestar econòmic per les classes populars; el repte que tenim per davant és plantar cara a les institucions polítiques, les corporacions empresarials i el pensament hegemònic que a semblança d’una apiconadora estan escombrant qualsevol de les conquestes de protecció social i llibertats públiques aconseguides per les lluites populars. Les mobilitzacions i la vaga del 27 de gener per aturar la reforma del sistema de pensions configuren un escenari on fer confluir totes les lluites i resistències combatives. Perquè ens oposem a la reforma de les pensions, perquè volem generar una ofensiva popular i perquè volem bastir una alternativa a un sistema de llibertats restringides, desigualtats socials i enfrontament fraternal com és el capitalisme… per tots aquests motius el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) animem al col·lectiu d’estudiants a constituir assemblees a cada centre d’estudis que secundin les convocatòries de mobilitzacions i la vaga general del proper 27 de gener.
Si volem fer nostre el futur, ens veiem als carrers!
Països Catalans, gener de 2011
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

El SEPC davant la sentència del Suprem que enterra la immersió lingüística als centres escolars del Principat de Catalunya

•Desembre 31, 2010 • Feu un comentari


El Tribunal Suprem espanyol ha emès tres sentències relatives al model d’immersió lingüística que als centres educatius de la Comunitat Autonòmica de Catalunya. Emparant-se en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que suprimia el caràcter de prevalença de la llengua catalana, la justícia espanyola ordena a la Generalitat de Catalunya que introdueixi el castellà de manera proporcional i equitativa a tots els cursos. Així segons el tribunal es garanteix el dret dels pares a escolaritzar els infants en la llengua cooficial que escullin. Oimés, anuncia que d’ara endavant totes les comunicacions que facin els centres escolars, s’hauran de fer en les dues llengües cooficials.

El model d’immersió lingüística va néixer fruit dels consens polític i social i ha estat una de les grans fites de l’autogovern català. Els resultats han estat sempre satisfactoris, ja que ha generat una important cohesió social pel fet de defugir d’una dualització escolar per raons lingüístiques i alhora ha possibilitat incrementar l’autonomia i l’emancipació de molts joves catalans que no tenen la llengua catalana com a materna pel fet de permetre’ls l’accés al coneixement i ús de la llengua pròpia del país. Més enllà dels resultats ha estat un model avalat per la Comissió Europea perquè recull l’esperit de la Carta Europea de Llengües Minoritàries.
Davant d’aquesta sentència el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, organització d’àmbit i abast nacional, vol manifestar les següents consideracions:
• La sentència del Suprem no pot conduir enlloc que no sigui la fractura social, ja que el model que volen imposar dualitza els centres escolars. Separar els infants i joves per quina sigui la llengua vehicular crearà dues comunitats lingüístiques als centres.
• La prevalença del dret dels pares a l’hora d’escollir la llengua vehicular atempta contra el dret dels infants i joves a rebre un ensenyament de qualitat, ja que els grups en llengua castellana no disposaran de prou competències per desenvolupar-se socialment en català, la llengua pròpia del país.
• La sentència del Constitucional del passat mes de juliol va posar punt i final a la descentralització política i administrativa a l’Estat espanyol, acabant així amb la via estatutària autonomista com a projecte polític. El projecte espanyol de construcció estatal sempre ha menyspreant les nacions perifèriques i les altres llengües coexistents, sota una clara voluntat d’assimilar-les culturalment.
A l’emsems el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans exigim:
• El posicionament ferm i contundent de rebuig a la sentència de totes les autoritats i institucions públiques dels Països Catalans.
• El compromís per part de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius de mantenir una posició desobediència a fi de que la sentència no s’efectuï.
• La voluntat de la Generalitat de Catalunya d’engegar les passes cap a la construcció d’un marc educatiu català.
A més a més el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans fem una crida a la societat catalana a participar de totes les mobilitzacions en defensa del model d’immersió lingüística i d’avenç cap a la consecució d’un marc educatiu català a les quals el SEPC hi dóna suport i convoca.
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

El SEPC participa en la diada contra la violència de gènere a l´institut d’educació secundaria IES mercè rodoreda.

•Desembre 31, 2010 • Feu un comentari

El nucli del SEPC de secundaria, va fer una pancarta amb el lema “no tot són cops: Paraules i actituds també fan mal” , més tard aquesta pancarta es va penjar a la façana del institut per tal de mostrar que encara queda treball per fer i que es continua lluitant contra la violència de gènere.

Mobilitzacions contra el Pla Bolonya a l’Hospitalet de Llobregat.

•Desembre 31, 2010 • Feu un comentari

Durant tot el més de novembre un grup de membres dels nuclis d’institut del SEPC de L’Hospitalet del Llobregat, van assistir als actes electorals d´ERC, ICV, CIU i PSC am la finalitat d’informar a la societat catalana sobre el capitalisme encobert de Bolonya del qual son còmplices aquets partits.

A l’acte d´ERC s’hi va desplegar una pancarta on hi posava: Capitalisme/Bolonya = Bolonya/ERC

 

 

 

 

 

 

A l’acte d´ICV,el Sepc va posar cartells de més de 100 a judici, Bolonya s’aplica amb repressió, La lluita continua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’acte del PSC, el Sepc , va anar a protestar contra el pla Bolonya.

 

 

 

 

 

 

A l’acte de CIU, el Sepc va anar a vendre l’escola publica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SEPC irromp a la campanya electoral d’ERC per tal de denunciar la seva responsabilitat en l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior

•Desembre 31, 2010 • Feu un comentari

El passat divendres 12 de novembre un grup de membres dels nuclis d’institut del SEPC de L’Hospitalet del Llobregat varen assistir a l’acte de campanya electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya a fi d’informar a la societat catalana sobre el capitalisme encobert de Bolonya del qual es còmplice aquest partit.

Desprès de 3 quarts d’hora de míting on ERC es vanava dels seus suposats ideals d’esquerres i independentistes (els quals fins fa un any eren inexistents a la ciutat) i alhora afirmaven que els estudiants recolzaven les seves decisions, dos membres del SEPC van pujar dalt de l’escenari portant una pancarta amb el lema “capitalisme = ERC” reivindicant que el jovent no hem oblidat la seva participació en la privatització, mercantilització i elitització de l’educació pública catalana.
Els militants del SEPC foren convidats a baixar per membres del protocol d’ERC mentre altres companys repartien fulls volants amb les reivindicacions de l’acció (text a continuació). Finalment alguns militants van ésser retinguts i identificats per policies de paisà.
Comunicat:
El jovent del nostre país cada cop veiem més negre el nostre futur.
Fa uns mesos, les universitat públiques del nostre país van decidir implantar quasi totalment l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), altrament conegut com a Pla de Bolonya.
Amb amb la complicitat d’ERC, ICV, PSC, CIU i PP, entre altres partits mediòcres i espanyolistes, des del 2003 s’està imposant a les universitats i als instituts d’arreu del nostre territori diverses reformes.
Amb l’excusa d’apropar-nos a Europa i als estats capitalistes estan duent a terme un procés de mercantilització de la nostra educació.
Aquests canvis, no només s’observa la privatització de l’educació a fi de cobrir el dèficit econòmic derivat de l’insuficiència de finançament públic, com molt bé deia la Rectora de la UAB, Anna Ripoll. Sinó que a més, els i les estudiants dels Països Catalans no podrem compaginar els nostres estudis amb el treball, única sortida que tenim moltes per financiar-nos de les taxes desproporcionades s’estan introduint a la universitat “pública”.
Per això des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, assenyalem com a culpables a Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i Esquerra Republicana de Catalunya com a còmplices de la imposició de l’EEES.
El jovent no oblida!
Diem no a la privatització, diem no a la imposició de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior!

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de novembre de 2010

El 12 d’octubre a l’Hospitalet de Llobregat

•Novembre 11, 2010 • Feu un comentari

El passat 12 d’octubre, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va desplegar una pancarta davant l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per tal de demostrar que els estudiants dels Països Catalans, estem farts i fartes de que el Govern Espanyol ens imposi les seves festivitats i a més, que n’imposi una que commemora l’extermini i l’holocaust a Llatinoamèrica per part de l’Imperi Espanyol.

Els joves estudiants de l’Hospitalet de Llobregat tenim molt clar que no reconeixem aquesta festivitat que commemora els crims dels imperialistes espanyols a l’Amèrica llatina i sobre tot, que aquesta festivitat no ens representa com a poble.

El SEPC de l’Hospitalet de Llobregat ho diu ben clar: Hispanitat ni aquí, ni en lloc!

Assemblea Oberta SEPC per la Hispanitat.

•Octubre 3, 2010 • Feu un comentari

Des de l’assemblea del SEPC de l’Hospitalet de Llobregat volem informar sobre la decisió de fer una assemblea oberta el dia 8 d’Octubre a les 21:00 hores, per a comunicar i parlar sobre els actes previstos pel dia 12 d’Octubre, dia de la Hispanitat. Per tant, convoquem aquesta assemblea per tal de que la gent interessada en col·laborar amb nosaltres pugui tenir l’oportunitat de participar en l’assemblea i així també poder exposar les seves opinions o propostes sobre el dia 12. Així doncs, esperem la vostra assistència el dia 8, a les 21:00, al Casal Popular i Independentista de l’Hospitalet (C/ Provença, 30).